Praktische informatie

Voor het aanmelden en starten van de behandeling is het verstandig eerst alle praktische informatie door te nemen.

Als je bij mij in behandeling komt doorloop je de volgende stappen:

 1. Een geldige verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding van psychologische zorg.
 2. Je meldt je aan. Bij voorkeur online via de knop aanmelden of telefonisch (tijdens kantooruren) via 06-28573215. Je komt dan op een wachtlijst te staan.
 3. Als er plek vrij is gekomen in mijn agenda, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden je klachten doorgenomen en komen we samen tot een behandelplan.
 4. Daarna volgt de daadwerkelijke behandeling. De duur van deze behandeling is afhankelijk van het gekozen doel en het plan van aanpak.
 5. De voortgang van de therapie zal regelmatig mondeling en met vragenlijsten worden geëvalueerd.
 6. Als de behandeldoelen zijn gehaald, zal in samenspraak met je de behandeling worden afgerond. Als je hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Waarneming tijdens vakanties
Tijdens periodes van afwezigheid, zoals vakantie of verlof, bespreek ik met je op welke wijze ik bereikbaar ben en hoe ik de waarneming regel. Incidenteel wordt de waarneming met een andere praktijk geregeld. Actuele informatie hierover wordt indien van toepassing op deze pagina vermeld.

Crisis
De praktijk is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kun je je voor spoedeisende problemen wenden tot de Huisartsen Spoed Post Nijmegen via 0900-8880.

Indien je vraag hieronder niet beantwoord wordt, neem dan contact op.

Kwaliteitsstatuut

Het per 2017 wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut kun je hier downloaden en inzien.

Dit is per 9 juni 2022 opnieuw goedgekeurd.

Vergoedingsregelingen ggz

Vanaf 01-01-2022 is landelijk een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Elke sessie wordt apart gedeclareerd (per maand of per kwartaal). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en hoe lang de sessie duurt. De geplande sessie duur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of langer duurt. Bij meer dan 15 minuten uitloop wordt het tarief wel aangepast. 

Wanneer je door de huisarts naar mij verwezen bent, worden de gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten gemaakt heeft, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) aangesproken zal worden. Neem contact op met de zorgverzekeraar als je meer wilt weten over de vergoedingen.

NB. Als je zelf de sessies betaalt, dan is een verwijzing niet nodig. Er gaat dan ook geen informatie naar de verzekeraar en er wordt geen aanspraak op je eigen risico gemaakt.

Contracten 2024

In 2024 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ en CZ  inclusief alle sub-verzekeraars en volmachten. Hierdoor is de vergoeding van de kosten voor 100% gewaarborgd (met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico).

N.B. Restitutiepolis 2024

Alleen de volgende verzekeraars bieden in 2024 nog een 100% restitutiepolis zonder beperkende voorwaarden: ASR (Eigen Keuze), AON (Exclusief), Menzis (Basis Vrij), StadHolland (Basisverzekering), Zilveren Kruis (Basis Exclusief).

Let op: Aevitae-Eucare, CZ (Zorg-keuze-polis) en IZZ van CZ bieden weliswaar een restitutiepolis, maar daarbij moet je vooraf toestemming vragen en privacygevoelige medisch-psychologische informatie zoals diagnose en behandelplan doorgeven.

Let op: In 2024 heeft de praktijk géén contract meer met Menzis/Anderzorg, Promovendum, Besured en National Academic (Caresq zorginkoop) afgesloten. Ook met DSW  en Multizorg heb ik geen contract afgesloten. Je kan wel bij mij in behandeling.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.

Je ontvangt van mij een factuur die je kan indienen bij de zorgverzekeraar. Je krijgt vervolgens een deel van de sessies vergoedt. Je kan in jouw polisvoorwaarden terugvinden welk percentage van het NZa maximum tarief je vergoed krijgt.

Overige tarieven voor consulten die buiten de vergoedingen van de zorgverzekeraar vallen (Tarief Onverzekerde zorg, 2024):

Heb je geen verwijzing van de huisarts, of is er sprake van niet-verzekerde zorg (bv. wanneer er sprake is van relatieproblemen, werkproblemen, of aanpassingsstoornissen), of wil je om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan worden met ingang van 1 mei 2024 de volgende tarieven gehanteerd:

 • Individueel consult (particulier tarief): € 115,- per consult (45 minuten gesprekstijd) (90% van het door de NZA vastgestelde tarief).
 • Relatietherapie: € 176,88 (75 minuten gesprekstijd).
 • Supervisie: € 115,- (45 minuten gesprekstijd).
 • Bij verhindering dienen afspraken minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen te worden afgezegd, anders wordt de afspraak, ongeacht de reden, in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor je gereserveerd. Een afspraak kan altijd kort van tevoren nog kosteloos in een (beeld-)bel afspraak worden omgezet.
  'No shows' of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering en dien je zelf te betalen. Hiervoor wordt het particuliere tarief van €115,00 gerekend (85% van het NZA-tarief: €135,89). Je ontvangt hiervoor een factuur of naar wens een online betalingsverzoek.

 

NZA maximum tarieven 2024 (deze prijzen zijn inclusief voorbereiding en uitwerken):

* Diagnostiek/intake 45 minuten € 159,77

* Diagnostiek/intake 60 minuten € 183,44

* Diagnostiek/intake 75 minuten € 211,34

* Behandeling 15 minuten € 52,99

* Behandeling 30 minuten € 90,36

* Behandeling 45 minuten € 135,89

* Behandeling 60 minuten € 161,45

* Behandeling 75 minuten € 187,76

 

Sessietarief OVP (onverzekerd product) 45 minuten € 124,16

 

Het kan zijn dat je op het kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat zorgverzekeraars een percentage van het NZa tarief rekenen. Wil je precies weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Binnen Praktijk Wilmy Seykens bepaalt de duur van een consult het tarief. Een sessie duurt doorgaans 45 minuten. Deze tijd reserveer ik voor jou in mijn agenda en declareer ik bij je zorgverzekeraar. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Wanneer het gesprek meer dan 15 minuten uitloopt wordt achteraf het tarief van die sessie aangepast.

 

 

 

Annulering

Voor afspraken die minder dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd of waarbij je niet verschijnt wordt het particuliere tarief van € 105,- in rekening gebracht. Let op: niet nagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar! Als je verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over je behandeling dan kun je dit het beste direct met mij bespreken. Blijft jouw klacht ondanks overleg bestaan, dan kun je je klacht indienen bij mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.

Je kan ook contact opnemen met het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De praktijk voldoet aan de regels van de wet Kwaliteit en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ).

Privacy

Vanaf 2014 stellen verzekeraars verplicht dat de diagnose op de factuur vermeldt wordt. Je kan hier echter bezwaar tegen maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitzondering gemaakt op het gebied van de privacy. Je kan op grond van deze regelgeving bij mij aangeven dat je bezwaar hebt tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Indien je hiervan gebruik wenst te maken zal ik je informeren over de te volgen procedure, zodat de factuur zonder prestatiecode naar de verzekeraar gestuurd wordt.

Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken. Het kan echter zinvol zijn dat ik de mogelijkheid heb te overleggen met de huisarts en/of aan hem/haar schriftelijk te rapporteren over de behandeling. Aangezien ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim, dien je daar schriftelijk toestemming voor te geven.

Indien je geen of juist wel bezwaar heeft tegen overleg met de huisarts dan kun je dit met mij bespreken. Ook voor informatieverstrekking/overleg met andere hulpverleners/instanties dien je schriftelijk toestemming te geven, alvorens ik deze informatie kan opvragen en/of verstrekken

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: