Praktische informatie

Indien uw vraag hieronder niet beantwoord wordt, kunt een mail sturen aan praktijk@wilmyseykens.nl

Informatie thema workshop Samengestelde gezinnen/co-ouderschap

Ook binnen een samengesteld gezin spelen de systemische principes een grote rol. Hoe geef je hier binnen een samengesteld gezin handen en voeten aan? Want als iedereen recht heeft op zijn eigen plek en erbij hoort: hoe ziet dat er dan uit voor je ex-partner. En wat nu als je huidige partner en je ex elkaar niet mogen?

Hoe zit het met de balans van geven en nemen tussen partners en je (stief) kinderen? Wat kun je wel en niet van je nieuwe partner vragen in de opvoeding van jouw kinderen. En andersom: waar eindigt jouw verantwoordelijkheid naar de kinderen van je partner?

Hoe geef je vorm aan de relatie met je stiefkinderen? En wat doe je met het verschil in gevoel voor je eigen en je stief kinderen? Mag dat? Kan dat? En hoe dan?

Een opstelling geeft inzicht in welke (onbewuste) patronen spelen in je nieuwe gezin en wat er nodig is voor alle gezinsleden om tot een evenwichtige groei en bloei te komen.

Kijk hier voor meer informatie over de tarieven van deelname aan een workshop.

Informatie thema workshop Lichaam/Ziel/Geest

“De beweging van de ziel manifesteert zich in het lichaam en vertaalt zich in de geest”

Systeem opstellingen geven verhelderende en bevrijdende inzichten voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, ouders, broers/zussen en kinderen. Vragen over patronen die steeds terugkomen, ziekte, een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Drie-eenheid Lichaam/Ziel/Geest

Ook onze ziel, lichaam en geest vormen een systemische drie-eenheid. De wisselwerking tussen deze eenheden vormt de basis van waaruit wij ontwikkelen, groeien en leren. Deze dag gaan we in op de universele werking van dit systeem en op zoek naar meer inzicht, verbinding en balans in jouw eigen ziel, lichaam en geest. 

We werken we met een combinatie van oefeningen en opstellingen. Hierbij zal de wisselwerking en balans van jouw ziel, lichaam en geest telkens centraal staan.

Door je gewaar te zijn van de werking van deze systemische drie-eenheid, versnel en verstevig je vanzelf je natuurlijke bewustwordingsproces. Je leert opnieuw voelen vanuit mogelijkheden in plaats van denken in beperkingen.

Kijk hier voor meer informatie over de tarieven van deelname aan een workshop.

Aanleidingen voor een opstelling

Vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid van uzelf of uw kind(eren), zoals:

 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten, fibromyalgie, hoofdpijn, CVS, chronische fysieke klachten
 • depressieve klachten, angsten, schuldgevoelens, oververantwoordelijkheid
 • rouw
 • Relatieproblemen (met ouders, (ex-)partner, kinderen), samengestelde gezinnen
 • rouw
 • Opvoedingsvragen
 • zingevingsvragen
 • spiritualiteit

Een opstelling geeft inzicht in de achterliggende oorzaak van je klachten. Doorgaans zijn daarna enkele (laagfrequente) gesprekken helpend om de verkregen inzichten daadwerkelijk te integreren in je dagelijks leven.

Vergoedingsregelingen basisggz

Vergoedingen binnen de basisggz

Wanneer u door uw huisarts naar mij verwezen bent, worden de gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten gemaakt heeft, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) aangesproken zal worden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u meer wilt weten over de vergoedingen.

Binnen de basisggz wordt uitgegaan van financiering op basis van zorgzwaarteproducten (ZZP). Hierbij wordt de duur van de behandeling in minuten uitgedrukt. Er zijn vijf zorgzwaarteproducten ontwikkeld, te weten Product GBGGZ Kort, Middel, Intensief en Chronisch en Onvolledig behandeltraject. De behandelaar bepaalt op basis van ernst, complexiteit en risico voor welk product u in aanmerking komt en zal dit aan u terugkoppelen. Alle hulp die binnen verzekerde zorg valt, dient binnen deze vijf producten te vallen, ook als u bereid bent de zorg zelf te betalen of als de zorg vergoed wordt door een derde partij (bv. werkgever). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts verplicht.

De kosten per zorgzwaarteproduct kunt u hier vinden.

Contracten 2021

Voor 2020 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, CZ en Multizorg inclusief alle sub-verzekeraars en volmachten. Hierdoor is de vergoeding van de kosten voor 100% gewaarborgd (met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico).

Let op: In 2020 heeft de praktijk géén contract meer met Menzis/Anderzorg, Promovendum, Besured en National Academic (Caresq zorginkoop) afgesloten. Ook met DSW  heb ik geen contract afgesloten. U kunt wel bij mij in behandeling, en krijgt vervolgens een deel van de behandeling vergoedt.

Overige tarieven voor consulten die buiten de vergoedingen van de zorgverzekeraar vallen (Tarief Onverzekerde zorg, 2021):

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, of is er sprake van niet-verzekerde zorg (bv. wanneer er sprake is van relatieproblemen, werkproblemen, of aanpassingsstoornissen), of wilt u om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

 • Individueel consult: € 95,- per consult (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten indirecte tijd).
 • Relatietherapie: € 80,- per persoon (75 minuten gesprekstijd, 15 minuten indirecte tijd).
 • Supervisie: € 95,-
 • Te laat/niet afgezegde afspraak: €52,50

 

Belangrijke informatie m.b.t. de vergoedingsregeling in 2022:

Per 1 januari 2022 verandert het vergoedingssysteem. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hier.  

 

 

Annulering

Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd of waarbij u niet verschijnt wordt € 85,- (in 2018 € 90,-) bij u in rekening gebracht. Let op: niet nagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar! Als u verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u uw klacht indienen bij mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.

U kunt ook contact opnemen met het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De praktijk voldoet aan de regels van de wet Kwaliteit en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ).

Privacy

Vanaf 2014 stellen verzekeraars verplicht dat de diagnose op de factuur vermeldt wordt. U kunt hier echter bezwaar tegen maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitzondering gemaakt op het gebied van de privacy. U kunt op grond van deze regelgeving bij mij aangeven dat u bezwaar heeft tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Indien u hiervan gebruik wenst te maken zal ik u informeren over de te volgen procedure, zodat de factuur zonder prestatiecode naar de verzekeraar gestuurd wordt.

Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken. Het kan echter zinvol zijn dat ik de mogelijkheid heb te overleggen met uw huisarts en/of aan hem/haar schriftelijk te rapporteren over de behandeling. Aangezien ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim, dient u daar schriftelijk toestemming voor te geven.

Indien u geen of juist wel bezwaar heeft tegen overleg met uw huisarts dan kunt u dit met mij bespreken. Ook voor informatieverstrekking/overleg met andere hulpverleners/instanties dient u schriftelijk toestemming te geven, alvorens ik deze informatie kan opvragen en/of verstrekken

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: