Praktische informatie

Als je bij mij in behandeling komt doorloop je de volgende stappen.

 1. Een geldige verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding van psychologische zorg.
 2. Je meldt je aan. Bij voorkeur online via de knop aanmelden of telefonisch (tijdens kantooruren) via 06-28573215. Je komt dan op een wachtlijst te staan.
 3. Als er plek vrij is gekomen in mijn agenda, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden je klachten doorgenomen en komen we samen tot een behandelplan.
 4. Daarna volgt de daadwerkelijke behandeling. De duur van deze behandeling is afhankelijk van het gekozen doel en het plan van aanpak.
 5. De voortgang van de therapie zal regelmatig mondeling en met vragenlijsten worden geëvalueerd.
 6. Als de behandeldoelen zijn gehaald, zal in samenspraak met je de behandeling worden afgerond. Als je hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Waarneming:

Tijdens periodes van afwezigheid, zoals vakantie of verlof, bespreek ik met je op welke wijze ik bereikbaar ben en hoe ik de waarneming regel. Incidenteel wordt de waarneming met een andere praktijk geregeld. Actuele informatie hierover wordt indien van toepassing op deze pagina vermeld.

Crisis:

De praktijk is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kun je je voor spoedeisende problemen wenden tot de Centrale Huisartsenpost te Nijmegen (0900-8880).

Indien je vraag hieronder niet beantwoord wordt, kun je een mail sturen aan praktijk@wilmyseykens.nl

Informatie thema workshop Samengestelde gezinnen/co-ouderschap

Ook binnen een samengesteld gezin spelen de systemische principes een grote rol. Hoe geef je hier binnen een samengesteld gezin handen en voeten aan? Want als iedereen recht heeft op zijn eigen plek en erbij hoort: hoe ziet dat er dan uit voor je ex-partner. En wat nu als je huidige partner en je ex elkaar niet mogen?

Hoe zit het met de balans van geven en nemen tussen partners en je (stief) kinderen? Wat kun je wel en niet van je nieuwe partner vragen in de opvoeding van jouw kinderen. En andersom: waar eindigt jouw verantwoordelijkheid naar de kinderen van je partner?

Hoe geef je vorm aan de relatie met je stiefkinderen? En wat doe je met het verschil in gevoel voor je eigen en je stief kinderen? Mag dat? Kan dat? En hoe dan?

Een opstelling geeft inzicht in welke (onbewuste) patronen spelen in je nieuwe gezin en wat er nodig is voor alle gezinsleden om tot een evenwichtige groei en bloei te komen.

Kijk hier voor meer informatie over de tarieven van deelname aan een workshop.

Informatie thema workshop Lichaam/Ziel/Geest

“De beweging van de ziel manifesteert zich in het lichaam en vertaalt zich in de geest”

Systeem opstellingen geven verhelderende en bevrijdende inzichten voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, ouders, broers/zussen en kinderen. Vragen over patronen die steeds terugkomen, ziekte, een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Drie-eenheid Lichaam/Ziel/Geest

Ook onze ziel, lichaam en geest vormen een systemische drie-eenheid. De wisselwerking tussen deze eenheden vormt de basis van waaruit wij ontwikkelen, groeien en leren. Deze dag gaan we in op de universele werking van dit systeem en op zoek naar meer inzicht, verbinding en balans in jouw eigen ziel, lichaam en geest. 

We werken met een combinatie van oefeningen en opstellingen. Hierbij zal de wisselwerking en balans van jouw ziel, lichaam en geest telkens centraal staan.

Door je gewaar te zijn van de werking van deze systemische drie-eenheid, versnel en verstevig je vanzelf je natuurlijke bewustwordingsproces. Je leert opnieuw voelen vanuit mogelijkheden in plaats van denken in beperkingen.

Kijk hier voor meer informatie over de tarieven van deelname aan een workshop.

Aanleidingen voor een opstelling

Vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid van jezelf of jouw kind(eren), zoals:

 • somatisch onvoldoende verklaarde klachten, fibromyalgie, hoofdpijn, CVS, chronische fysieke klachten
 • depressieve klachten, angsten, schuldgevoelens, oververantwoordelijkheid
 • rouw
 • relatieproblemen (met ouders, (ex-)partner, kinderen), samengestelde gezinnen
 • rouw
 • opvoedingsvragen
 • zingevingsvragen
 • spiritualiteit

Een opstelling geeft inzicht in de achterliggende oorzaak van je klachten. Doorgaans zijn daarna enkele (laagfrequente) gesprekken helpend om de verkregen inzichten daadwerkelijk te integreren in je dagelijks leven.

Kwaliteitsstatuut

Het per 2017 wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut kun je hier downloaden en inzien.

Dit is per 9 juni 2022 opnieuw goedgekeurd.

Vergoedingsregelingen ggz

Vanaf 01-01-2022 is landelijk een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd; het Zorg Prestatie Model. Elke sessie wordt apart gedeclareerd (per maand of per kwartaal). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en hoe lang de sessie duurt. De geplande sessie duur wordt in rekening gebracht, ook als het iets korter of langer duurt. Bij meer dan 15 minuten uitloop wordt het tarief wel aangepast. 

Wanneer je door de huisarts naar mij verwezen bent, worden de gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten gemaakt heeft, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (€385,-) aangesproken zal worden. Neem contact op met de zorgverzekeraar als je meer wilt weten over de vergoedingen.

NB. Als je zelf de sessies betaalt, dan is een verwijzing niet nodig. Er gaat dan ook geen informatie naar de verzekeraar en er wordt geen aanspraak op je eigen risico gemaakt.

Contracten 2024

In 2024 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende verzekeraars: Zilveren Kruis/Achmea, VGZ en CZ  inclusief alle sub-verzekeraars en volmachten. Hierdoor is de vergoeding van de kosten voor 100% gewaarborgd (met inachtneming van de aanspraak op het eigen risico).

N.B. Restitutiepolis 2024

Alleen de volgende verzekeraars bieden in 2024 nog een 100% restitutiepolis zonder beperkende voorwaarden: ASR (Eigen Keuze), AON (Exclusief), Menzis (Basis Vrij), StadHolland (Basisverzekering), Zilveren Kruis (Basis Exclusief).

Let op: Aevitae-Eucare, CZ (Zorg-keuze-polis) en IZZ van CZ bieden weliswaar een restitutiepolis, maar daarbij moet je vooraf toestemming vragen en privacygevoelige medisch-psychologische informatie zoals diagnose en behandelplan doorgeven.

Let op: In 2024 heeft de praktijk géén contract meer met Menzis/Anderzorg, Promovendum, Besured en National Academic (Caresq zorginkoop) afgesloten. Ook met DSW  en Multizorg heb ik geen contract afgesloten. Je kan wel bij mij in behandeling.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.

Je ontvangt van mij een factuur die je kan indienen bij de zorgverzekeraar. Je krijgt vervolgens een deel van de sessies vergoedt. Je kan in jouw polisvoorwaarden terugvinden welk percentage van het NZa maximum tarief je vergoed krijgt.

Overige tarieven voor consulten die buiten de vergoedingen van de zorgverzekeraar vallen (Tarief Onverzekerde zorg, 2024):

Heb je geen verwijzing van de huisarts, of is er sprake van niet-verzekerde zorg (bv. wanneer er sprake is van relatieproblemen, werkproblemen, of aanpassingsstoornissen), of wil je om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan worden met ingang van 1 mei 2024 de volgende tarieven gehanteerd:

 • Individueel consult (particulier tarief): € 115,- per consult (45 minuten gesprekstijd) (90% van het door de NZA vastgestelde tarief).
 • Relatietherapie: € 176,88 (75 minuten gesprekstijd).
 • Supervisie: € 115,- (45 minuten gesprekstijd).
 • Bij verhindering dienen afspraken minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen te worden afgezegd, anders wordt de afspraak, ongeacht de reden, in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor je gereserveerd. Een afspraak kan altijd kort van tevoren nog kosteloos in een (beeld-)bel afspraak worden omgezet.
  'No shows' of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekering en dien je zelf te betalen. Hiervoor wordt het particuliere tarief van €115,00 gerekend (85% van het NZA-tarief: €135,89). Je ontvangt hiervoor een factuur of naar wens een online betalingsverzoek.

 

NZA maximum tarieven 2024 (deze prijzen zijn inclusief voorbereiding en uitwerken):

* Diagnostiek/intake 45 minuten € 159,77

* Diagnostiek/intake 60 minuten € 183,44

* Diagnostiek/intake 75 minuten € 211,34

* Behandeling 15 minuten € 52,99

* Behandeling 30 minuten € 90,36

* Behandeling 45 minuten € 135,89

* Behandeling 60 minuten € 161,45

* Behandeling 75 minuten € 187,76

 

Sessietarief OVP (onverzekerd product) 45 minuten € 124,16

 

Het kan zijn dat je op het kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat zorgverzekeraars een percentage van het NZa tarief rekenen. Wil je precies weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Binnen Praktijk Wilmy Seykens bepaalt de duur van een consult het tarief. Een sessie duurt doorgaans 45 minuten. Deze tijd reserveer ik voor jou in mijn agenda en declareer ik bij je zorgverzekeraar. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Wanneer het gesprek meer dan 15 minuten uitloopt wordt achteraf het tarief van die sessie aangepast.

 

 

 

Annulering

Voor afspraken die minder dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd of waarbij u niet verschijnt wordt het particuliere tarief van € 105,- bij u in rekening gebracht. Let op: niet nagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar! Als u verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken. Blijft uw klacht ondanks overleg bestaan, dan kunt u uw klacht indienen bij mijn beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP.

U kunt ook contact opnemen met het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De praktijk voldoet aan de regels van de wet Kwaliteit en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ).

Privacy

Vanaf 2014 stellen verzekeraars verplicht dat de diagnose op de factuur vermeldt wordt. U kunt hier echter bezwaar tegen maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitzondering gemaakt op het gebied van de privacy. U kunt op grond van deze regelgeving bij mij aangeven dat u bezwaar heeft tegen vermelding van diagnosegegevens op de factuur. Indien u hiervan gebruik wenst te maken zal ik u informeren over de te volgen procedure, zodat de factuur zonder prestatiecode naar de verzekeraar gestuurd wordt.

Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken. Het kan echter zinvol zijn dat ik de mogelijkheid heb te overleggen met uw huisarts en/of aan hem/haar schriftelijk te rapporteren over de behandeling. Aangezien ik gebonden ben aan mijn beroepsgeheim, dient u daar schriftelijk toestemming voor te geven.

Indien u geen of juist wel bezwaar heeft tegen overleg met uw huisarts dan kunt u dit met mij bespreken. Ook voor informatieverstrekking/overleg met andere hulpverleners/instanties dient u schriftelijk toestemming te geven, alvorens ik deze informatie kan opvragen en/of verstrekken

Praktijk Wilmy Seykens is aangesloten bij: